Javni poziv za sklenitev pogodbe o prodaji enotne vozovnice z drugimi zainteresiranimi osebami 

(24. 6. 2024)

Pravna podlaga: 
Organ JPP na podlagi 69. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, 181/21, 54/22 – ZUJPP, 56/22 in 48/23; v nadaljevanju: Uredba) objavlja Javni poziv za sklepanje pogodb o prodaji enotne vozovnice z drugimi zainteresiranimi osebami.

Opis (potek) postopka in trajanje naročila: Organ JPP na podlagi 69. člena Uredbe objavlja javni poziv z namenom sklenitve pogodb o prodaji enotne vozovnice z drugimi zainteresiranimi osebami. Predmet javnega poziva je razviden iz vzorca pogodbe. Organ JPP si pridržuje pravico do spremembe ali preklica tega javnega poziva. 

Rok za oddajo prijave se podaljšuje do nedelje, 30. 6. 2024, do polnoči.


1. Javni poziv (.docx, .pdf
2. Pogodba o prodaji enotne vozovnice (.docx, .pdf
3. Izjava in podatki o subjektu (.docx, .pdf


 Prihajajo novi vozni redi v medkrajevnem avtobusnem prometu

S 1. julijem 2024, bodo začeli veljati novi vozni redi medkrajevnih avtobusnih linij, s katerimi bodo v veliki meri odpravljene pomanjkljivosti določenih medkrajevnih povezav in s tem težave potnikov. Občutno se bo povečalo število odhodov, prezasedenost avtobusov pri nekaterih linijah se bo reševala z uvedbo sistema taktnih voznih redov. Pri določenih linijah bo več voženj opravljenih po avtocesti, kar bo pomembno skrajšalo in optimiziralo čas potovanja. Končni vozni redi so v fazi zadnjih usklajevanj s koncesionarji in občinami, zagotovo pa bodo bolje prilagojen potnikom.


Začetek izvajanja novih koncesij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je jeseni 2023 podpisalo pogodbe za izvajanje javne službe v linijskem prevozu potnikov s štirimi izbranimi koncesionarji, in sicer s podjetji Arriva v sodelovanju z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, Avtobusni promet Murska Sobota, in Nomago. Z novim koncesijskim obdobjem se na področju avtobusnega potniškega prometa obenem prehaja iz neto modela v bruto model financiranja. To pomeni, da bo država financirala vse stroške izvajanja gospodarske javne službe, obenem pa bo pobirala tudi vse prihodke od prodanih vozovnic.


Zaživel nov portal simo.si

Nedavno je pod okriljem Nacionalnega centra za upravljanje prometa zaživela spletna stran simo.si. Preko te spletne strani so potnikom na voljo podatki o vseh voznih redih in načrtovalec poti. Spletna stran bo kmalu na voljo tudi v obliki aplikacije za pametne telefone.


Javni poziv za sestavo Strokovnega sveta Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o.
Rok prijave: 19. 5. 2024

Predmet poziva:

Strokovni svet je posvetovalni organ družbe. Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje direktorju v zvezi z doseganjem ciljev, ki so določeni v Zakonu o upravljanju javnega potniškega prometa in drugih podzakonskih predpisih ter aktih. 

Podpisane koncesijske pogodbe
22. 9. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes podpisalo koncesijske pogodbe za "Izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu" s podjetji Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota in Nomago.

S to pogodbo koncedent podeljuje, izvajalci pa sprejemajo pravico in obveznost opravljati gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in s temi pogodbami.

PREDMET KONCESIJE
Javna služba javni linijski prevoz obsega naslednje storitve: