Prevozi na klic
Prevozi na klic
15. 4. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo aktivno spremlja stanje in razmere na trgu prevoznih storitev. Prav tako v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in Geodetskim inštitutom izvaja projekt »Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – Invalidi v javnem potniškem prometu«. V okviru projekta so izvedli spletno anketo med nevladnimi invalidskimi organiza­cijami z namenom pridobivanja podatkov, ki so namenjeni uvajanju prevoza na klic za ljudi z invalidnostmi. Skladno s 37.a točko 3. člena ZPCP-2 je t. i. prevoz na klic »… napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organizira­nega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov«.

V okviru predmetnega projekta se bo kot ena pomembnejših aktivnosti, izvajalo pilotno testiranje projekta »prevozi na klic«, kateri je namenjen zagotavljanju prevozov za invalide in drugih ranljivih skupin. Ugotovitve bodo ključen korak k uresničevanju cilja, da se vzpostavi način »prevoza na klic« za območje celotne Slovenije in se tako omogoči boljšo mobilnost invalidnim osebam, s posebnim poudarkom na bolj oddaljenih predelih od glavnih urbanih središč. Omogočal bo potovanje od izhodišča do prilagojenega postajališča javnega potniškega prometa (JPP) oz. od izhodišča do želene lokacije, če se le ta nahaja znotraj območju delovanja klicnega centra oz. relacije prevoza.

Predmetni projekt bo zasledoval načela prilagodljivosti, zanesljivosti in dostopnosti za vse uporabnike in ne bo zasnovan kot profitna dejavnost. S predlaganim modelom se bo izboljšala mobilnost invalidnih oseb, obenem pa se bo povečala njihova socialna vključenost in neodvisnost.

Za uspešno izvedbo projekta in dosego želenega cilja, bo potrebno tesno sodelovanje različnih deležnikov. Kasneje pa se načrtuje nabor širjenja te mreže. Prevoze na klic bodo izvajale invalidske organizacije.

V sklopu Poročila – Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – Invalidi v javnem potniškem prometu je bila izvedena vsebina nalog, ki aktivnosti usmerja v razvoj za podporo mobilnosti invalidov v JPP, kot so: zajem dostopnosti postaj JPP, pridobitev in analiza podatkov o prevozih invalidskih organizacij NSIOS, priprava predloga izvedbe storitve »prevoza na klic« za pilotno testiranje.

V testni fazi izvedbe projekta se bo osredotočilo na gibalno ovirane osebe, na podlagi opravljenih analiz in ugotovitev pa bo projekt izvajan v občinah Ljubljana in Maribor. Takšen pristop bo omogočal potrebno zbiranje informacij, ki bodo služile za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in bo usmerjen v pripravo primernega modela za prevoz invalidov tam, kjer ustrezna infrastruktura, ki bi invalidu omogočila prevoz,  ne obstaja. Gre predvsem za tiste predele Slovenije, ki so bolj odmaknjeni od glavnih urbanih središč in nimajo urejenega javnega potniškega prevoza ali pa so povezave zelo redke.