Dujpp podpis minister
Splošne enotne vozovnice

Splošne enotne vozovnice so enkratna, dnevna, tridnevna, tedenska, mesečna, letna ali druga terminska vozovnica in vikend družinska vozovnica za do 5 ali 10 oseb.
Cene splošnih vozovnic se določijo na podlagi tarifne lestvice enkratnih vozovnic:

Cena dnevne vozovnice se do cene 15 evrov določi z dvakratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Tridnevna vozovnica se do cene 20 evrov določi s štirikratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Tedenska vozovnica se do cene 35 evrov določi z osemkratnikom enkratne vozovnice in od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, vozovnica za 35 pa evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Cena mesečne neimenske vozovnice se do cene 90 evrov določi z 32-kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Naložena je na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije

Cena mesečne imenske vozovnice se do 70 evrov določi s 26-kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Naložena je na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Vozovnica za ceno 70 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Cena letne imenske vozovnice se do 560 evrov izračuna na podlagi tarife za imensko mesečno vozovnico, pomnoženo s količnikom osem, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji. Vozovnica za 560 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Cena letne neimenske vozovnice se do 720 evrov izračuna na podlagi tarife za mesečno neimensko vozovnico, pomnoženo s količnikom osem, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Vikend družinska vozovnica je skupinska vozovnica, ki omogoča neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, največ petih zaporednih dni na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije. Nakup vozovnice se lahko opravi le v predprodaji, vozovnica pa se lahko naloži le na elektronsko kartico IJPP. Potnik lahko opravi nakup:

  • vikend družinske vozovnice za do pet oseb za 15 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok do 15. leta starosti. Poleg otroka se lahko peljejo še štirje potniki;
  • vikend družinske vozovnice za do deset oseb za 30 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok do 15. leta starosti. Poleg otroka se lahko pelje še devet potnikov.

Vikend vozovnica velja ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi. Ob nakupu vozovnice se obračuna 75-odstotni popust na ceno vozovnice po veljavni tarifi, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice s popustom ni nižja od cene enkratne vozovnice, ki velja za razdaljo do pet km, to je 1,30 evra. Nakup vozovnice v predprodaji se izvede in naloži izključno na elektronsko kartico IJPP. Če potnik elektronske kartice IJPP nima, nakup opravi neposredno v vozilu. Na eno elektronsko kartico se lahko naloži vikend vozovnica za največ deset oseb ne glede na njihovo starost. Potnik lahko opravi nakup:

  • enkratne vikend vozovnice, za katero velja 75-odstotni popust na redno ceno enkratne enotne vozovnice za izbrano relacijo po veljavni tarifi;
  • dnevne vikend vozovnice, ki v dnevu njene veljavnosti omogoča neomejeno število potovanj na določeni relaciji in za katero velja 75-odstotni popust na redno ceno dnevne enotne vozovnice za izbrano relacijo po veljavni tarifi;
  • enkratne vikend vozovnice Slovenija, za katero velja 75-odstotni popust na redno ceno enkratne vozovnice za relacijo nad 150 km po veljavni tarifi na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije;
  • dnevne vikend vozovnice Slovenija, za katero velja 75-odstotni popust na redno ceno dnevne enotne vozovnice za relacijo nad 15 km po veljavni tarifi in ki v dnevu njene veljavnosti omogoča neomejeno število potovanj na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije.

Cenik enotnih vozovnic

Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, če v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se pri določitvi cene vozovnic upošteva 50-odstotni popust.

Brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo lahko pridobi: otrok do dopolnjenega 6. leta starosti.

Subvencioniranje
Subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih

Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izredno izobražujete po programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če imate veljaven status za šolsko oziroma študijsko leto, za katero oddajate vlogo.

Vlogo lahko oddate preko portala eUprava na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3245

Pisno vlogo predložite na prodajno mesto prevoznika, kjer istočasno opravite nakup vozovnice, ki jo potrebujete.

Po oddaji in odobritvi vloge lahko nakup vozovnice opravite tudi na spletni strani:
https://nakup.ijpp.si/

brezplačna vozovnica
Subvencionirana vozovnica za brezplačen prevoz

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristijo brezplačno. Vlogo za vozovnico je mogoče oddati na prodajnih mestih.

Brezplačna vozovnica javnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter v mestnem prometu v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novemu mestu, Jesenicah, Celju in Krškem.

Do brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki. Vozovnica je izdana na ime upravičenca in ni prenosljiva. V kolikor imetnik EU kartice za prevoz z javnim potniškim prometom potrebuje spremljevalca, je spremljevalec upravičen do brezplačnega prevoza, kadar spremlja imetnika kartice.

Pridobitev brezplačne vozovnice
Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo, ki je pripeta v nadaljevanju. Prav tako pa vlogo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah.

Upravičenci poleg izpolnjene vloge, na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma EU kartico ugodnosti za invalide.

Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu.

Vse informacije glede oddaje vloge in izdaje subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz dobite na brezplačni telefonski številki 080 4577.

Vloga za brezplačno vozovnico  (.docx)
Vloga za brezplačno vozovnico  (.pdf)